elektroenergetika, projektiranje elektroinstalacija, fotonaponska postrojenja, atesti, stručni nadzor - Amplituda vala d.o.o. Power of electrical engineering.

Go to content

Main menu:


THE POWER OF ELECTRICAL ENGINEERING.Tvrtka Amplituda vala d.o.o. osnovana je 2011. godine.

Osnivanje vlastitog projektantskog ureda bio je logičan nastavak višegodišnjeg rada na projektiranju i vođenju domaćih i inozemnih projekata u području elektro energetike.

Ostvarujemo višegodišnju suradnju sa stručnjacima raznih profila u sektoru energetike, građevinarstva, strojarstva, arhitekture ali i brojnim drugim područjima te smo u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve naših klijenata i pružiti im traženu uslugu.

> PODRUČJA STRUČNOSTI:

 • IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (idejni, glavni i izvedbeni projekti, elaborati, dokumentacija izvedenog stanja, tehnička rješenja)
 • PROJEKTI ELEKTROINSTALACIJA (instalacije jake i slabe struje, svjetlotehnika, vatrodojava, kontrola pristupa, videonadzor)
 • VOĐENJE PROJEKATA I STRUČNI NADZORI NAD IZVOĐENJEM PROJEKATA (u zemlji i inozemstvu)
 • ISPITIVANJE, MJERENJE I ATESTIRANJE
 • FOTONAPONSKA POSTROJENJA / SOLARNE ELEKTRANE puštanje u pogon solarnih elektrana, servis i otkanjanje kvarova na solarnim elektranama, elaborat utjecaja na mrežu)
 • SAVJETOVANJE U ELEKTROENERGETICI
 • ELEKROENERGETSKI OBJEKTI (transformatorske stanice, javna rasvjeta, fotonaponske elektrane, vjetroelektrane, srednjenaponske i niskonaponske mreže)
 • INDUSTRIJSKI POGONI
 • STAMBENI, KOMERCIJALNI I TURISTIČKI OBJEKTI (apartmani, hotelska naselja, kampovi)
 • ODLAGALIŠTA OTPADA I RECIKLAŽNA DVORIŠTA
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Razina izrade : idejni, glavni i izvedbeni projekti, dokumentacija izvedenog stanja, elaborati, tehnička rješenja

Instalacije u zgradarstvu
- elektrotehničke instalacije jake i slabe struje
- svjetlotehnički projekti

Elektroenergetski objekti
- transformatorske stanice
- srednjenaponske mreže i niskonaponske mreže
- javna rasvjeta (ulice, parkovi,...)
- fotonaponske elektrane
- vjetroelektrane

Mali industrijski pogoni
- elektrotehničke instalacije jake i slabe struje
- svjetlotehnički projekti
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: KONTROLA PRISTUPA; VIDEONADZOR I VATRODOJAVA


 • Više projekata za vodeću financijsku instituciju u Hrvatskoj
 • Izrada projektne dokumentacije za objekte sveučilišta
 • Izrada projektne dokumentacije za nacionalne parkove
 • Izrada projektne dokumentacije za poslovne objekte
 • Izrada projektne dokumentacije za hostele i studentske domove
 • Izrada projektne dokumentacije za trgovačke centre
 • Izrada projektne dokumentacije za hotele
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: KAMPOVI


PREKO 30 KAMPOVA DILJEM HRVATSKE
 • Parcele mobilnih kućica
 • Glamping parcele
 • Kiosk parcele
 • Servisne zone
 • Parcele
 • Sanitari
 • Ulazi u kamp
 • Vanjski restaurani
 • Planiranje kampova
 • Dokumentacija za proširenje kampova
 • Beach Bar-ovi
 • Minigolf tereni
 • Parkirališta
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: UNUTRAŠNJA I VANJSKA RASVJETA- Showroom-ovi
- Uredski prostori
- Fitness centri
- Industrijska postrojenja
- Učionice
- Ulice i trgovi
- Parkovi
- ...
ISPITIVANJE I ATESTI ELEKTROINSTALACIJA

Pregled i ispitivanje električnih instalacija poslodavac je dužan obavljati u svim radnim prostorijama koje koristi i to periodički u rokovima utvrđenim tehničkim propisima te o tome posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.


Po završenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija na kojima se utvrdi primjena propisanih pravila zaštite na radu i tehnička ispravnost, izdaje se “Zapisnik o ispitivanju električne instalacije”, a za električne instalacije na kojima se utvrde određena odstupanja od propisanih zahtjeva, tj. neispravnost, izdaje se samo zapisnik s naznakom utvrđenih nedostataka i prijedlozima za njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s propisanim zahtjevima.


Ispitivanje električnih instalacija se obavlja s uređajem Metrel Euroatest 61557 EU, koji je multifunkcijski digitalni instrument za provjeru ispravnosti i sigurnosti niskonaponskih elektroinstalacija u skladu sa standardom EN 61557 s tipskim odobrenjem za RH, koji svake godine mora biti umjeren što se dokazuje certifikatom izdanog od strane ovlaštene pravne osobe od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

ISPITIVANJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ispitivanje kvalitete električne energije obavlja se prema normi EN 50160.

Prije puštanja elektrane u probni rad vrši se mjerenje 7 dana na mjestu predaje električne energije.

Nakon puštanja elektrane u probni rad opet se vrši mjerenje kvalitete električne energije u razdoblju od 7 dana.

Nakon svih potrebnih ispitivanja izrađuje se elaborat o kvaliteti električne energije.
Elaborat obuhvaća dobivene rezultate mjerenja kvalitete električne energije u ukupnom periodu od 14 dana.
Svrha ispitivanja je ustanoviti utjecaj solarne elektrane na distribucijsku električnu mrežu.

Obavljena ispitivanja kvalitete električne energije obuhvaćaju mjerenje kvalitete napona kao i mjerenje efektivnih vrijednosti električnih struja i snaga.
Uređaj koji koristimo prilikom mjerenja je trofazni analizator kvalitete električne energije kojemu su mjerne metode usklađene s klasom A za parametre koji se mjere.

VOĐENJE PROJEKATA

Na temelju višegodišnjeg iskustva kako u zemlji tako i u inozemstvu, tvrtka je u mogućnosti ponuditi usluge kvalitetnog i odgovornog vođenja projekata na domaćem i inozemnom tržištu različitih financijskih opsega i vrsta.

VOĐENJE PROJEKATA OBUHVAĆA:

- Provjeru ispunjenja rokova dobave opreme i adekvatnost dobavljene    
 opreme prema zahtjevima investitora,
- Nadzor nad izvođenjem radova instalacija jake i slabe struje,
- Pripremu dokumentacije za tehnički pregled,
- "Claim management",
- Otklanjanje svih nedostataka tijekom garantnog perioda (srednjenaponski
 razvod, niskonaponski razvod, šinski razvod unutar objekta, instalacije
 rasvjete, upravljanje rasvjetom) za glavnog izvođača radova,
- Pribavljanje svih potrebnih podloga,
- Izradu idejnog projekta,
- Ishodovanje svih suglasnosti,
- Ishodovanje građevinske dozvole,
- Izradu dokumentacije izvedenog stanja,
- Završni obračun

NADZOR NAD IZVOĐENJEM

Tvrtka je u mogućnosti pružiti usluge stručnog nadzora prilikom:

- izgradnje infrastrukturnih objekata
(transformatorske stanice, javna rasvjeta,
polaganje kabela, ...)
- izgradnje elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje (stambene građevine, poslovne građevine, mali industrijski pogoni, ...)
- izgradnje elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje fotonaponskih elektrana
- izgradnje elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje vjetroelektrana manjih snaga
FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Fotonaponska elektrana ili sunčeva fotonaponska elektrana je fotonaponski sustav koji proizvedenu električnu energiju predaje u elektroenergetski sustav, za razliku od samostalnog ili otočnog sustava u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore.

Fotonaponske elektrane omogućuje izravnu pretvorbu sunčeve energije u električnu i predstavljaju jedan od najelegantnijih načina korištenja energije Sunca.

Kao tvrtka, posebno smo ponosni na svaki projekt fotonaponske elektrane jer smo veliki zagovornici ideje održivog razvoja  a time i  korištenja obnovljivih izvora energije.

Više informacija o tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj možete pronaći na web stranici HROTE-a.
ELABORAT UTJECAJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA MREŽU

Kod planiranog spajanja solarne elektrane paralelno na mrežu potrebno je ponekad razmotriti utjecaj same solarne elektrane odnosno solarnog sustava na distributivnu mrežu na koju se sustav planira spojiti. U tu svrhu se izvode potrebni proračuni i mjerenje utjecaja na kvalitetu mrežnog napona.
Paralelni pogon elektrane s distributivnom mrežom može biti uzrok promjena na mjestu priključenja solarne elektrane odnosno sustava s distributivnom mrežom.
HEP-ODS d.o.o. je odgovoran za kvalitetu napona, koja mora biti u skladu s mrežni pravilima i s normom EN 50160. Ovo se postiže ograničavanjem povratnog utjecaja korisnika ili proizvođača električne energije na distributivnu mrežu.

Mjerenje kvalitete električne energije vrši se prema normi EN 50160, koja prikazuje kvantitativne odlike kvalitete napona.

Analiza provedena u elaboratu utjecaja solarne elektrane na distributivnu mrežu, na temelju raspoloživih podataka i samim ispitivanjem elektrane u probnom radu, služi da pokaže da je utjecaj same solarne elektrane na kvalitetu napona unutar zakonom odnosno normom utvrđenih granica te samim time da li solarna elektrana ispunjava uvjete za paralelni pogon s distributivnom elektroenergetskom mrežom ili ne.
PUŠTANJE SOLARNIH ELEKTRANA U POGON

Puštanje solarnih elektrana u pogon obuhvaća sve potrebne radnje kako bi elektrana odnosno klijent aktivirao ugovor i stekao status povlaštenog proizvođača električne energije s određenom povlaštenom otkupnom cijenom.

Prije samoga procesa puštanja elektrane u probni rad uz prisustvo predstavnika nadležnog HEP-ODS d.o.o. potrebno je pripremiti dokumentaciju za ispitivanje elektrane i sami probni rad, kako bi elektrana na kraju dobila dozvolu za trajni pogon odnosno trajni rad.

Nakon dobivanja dozvole za trajni pogon potrebno je prikupiti i obraditi te izraditi dokumentaciju koja se mora predati HROTE-u kako bi elektrana odnosno klijent aktivirao ugovor te stekao status povlaštenog proizvođača električne energije s pripadajućom povlaštenom otkupnom cijenom električne energije.
SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE

U suradnji s našim partnerskih projektantskim uredima smo u mogućnosti pružiti i usluge i savjete iz domene arhitekture, građevine, strojarstva i geodetskih usluga.

Tvrtka pruža usluge savjetovanja u sljedećim područjima:

- vođenje projekata
- ishođenje potrebne dokumentacije,suglasnosti i  rješenja, dozvola za    gradnju
- definiranju projektnih zadataka u sljedećim područjima:
  -  elektroinstalacije jake i slabe struje U zgradarstvu
  -  elektroinstalacije jake i slabe strujmalih industrijskih pogona
  -  fotonaponske elektrane
- vjetroelektrane manjih snaga
- razni pogoni (elektrane, industrija, transformatorske stanice, ...)
- komunalna infrastruktura (NN, SN i VN kabelski razvod/rasplet, DTK, ...)
Autorska prava©Amplituda vala d.o.o. 2011-2023. Sva prava pridržana.
Back to content | Back to main menu